Skip to main content

Aspirata značenje

šta znači Aspirata

Na latinici: Definicija i značenje reči Aspirata (latinski aspirata se. littera) pl.gramatika: suglasnici s dahom.

Reč Aspirata sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аспирата се. литтера) пл. грам. сугласници с дахом.


Aspra najmanja novčana jedinica u Turskoj, para....
Aspirirati tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati;...
Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu , prašak koji otk...
Aspiracija gram. izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan gl...
Aspirator sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;...
Aspirata pl. gram. suglasnici s dahom....
Sve reči na slovo a