Skip to main content

Aspermatizam značenje

šta znači Aspermatizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Aspermatizam (od grčke reči: a-, sperma seme)medicina: v. aspermizam.

Reč Aspermatizam sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, сперма семе) мед. в. аспермизам.


Aspra najmanja novčana jedinica u Turskoj, para....
Aspirirati tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati;...
Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu , prašak koji otk...
Aspiracija gram. izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan gl...
Aspirator sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;...
Aspirata pl. gram. suglasnici s dahom....
Sve reči na slovo a