Skip to main content

Aspida značenje

šta znači Aspida

Na latinici: Definicija i značenje reči Aspida (od grčke reči: aspi-s. aspidos)zoologija: guja otrovni-ca, egipatska naočarka;figurativno: oštrokonđa, zla i opaka žena, rospija.

Reč Aspida sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. аспи-с. аспидос) зоол. гуја отровни-ца, египатска наочарка; фиг. оштроконђа, зла и опака жена, роспија.


Aspra najmanja novčana jedinica u Turskoj, para....
Aspirirati tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati;...
Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu , prašak koji otk...
Aspiracija gram. izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan gl...
Aspirator sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;...
Aspirata pl. gram. suglasnici s dahom....
Sve reči na slovo a