Skip to main content

Aspirant značenje

šta znači Aspirant

Na latinici: Definicija i značenje reči Aspirant (latinski aspirans) kandidat, onaj koji teži za nečim (položajem, zvanjem); činovnički pripravnik.

Reč Aspirant sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аспиранс) кандидат, онај који тежи за нечим (положајем, звањем); чиновнички приправник.


Aspra najmanja novčana jedinica u Turskoj, para....
Aspirirati tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati;...
Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu , prašak koji otk...
Aspiracija gram. izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan gl...
Aspirator sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;...
Aspirata pl. gram. suglasnici s dahom....
Sve reči na slovo a