Skip to main content

Bar značenje

šta znači Bar

Na latinici: Definicija i značenje reči Bar (od grčke reči: baros težina, pritisak, teret) 1. dinamička jedinica za merenje atmosfer-skog pritiska. bar (eng. bar) 2. krčma, livnica, kafana sa alkoholnim i drugim pićima; amerikan--bar krčma bez stolova i stolica, u kojoj se pije i jede stojeći

Reč Bar sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (грч. барос тежина, притисак, терет) 1. динамичка јединица за мерење атмосфер-ског притиска. бар (енг. бар) 2. крчма, ливница, кафана са алкохолним и другим пићима; американ--бар крчма без столова и столица, у којој се пије и једе стојећи


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b