Skip to main content

Baraž značenje

šta znači Baraž

Na latinici: Definicija i značenje reči Baraž (fr. barrage) brana, ustava; pregrada, greda kojom se zaprečava put, rampa; kaldrmarina; taksa za prelazak preko mosta, mostarina; vojska: baražna vatra zaprečna vatra, preprečna vatra.

Reč Baraž sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. барраге) брана, устава; преграда, греда којом се запречава пут, рампа; калдрмарина; такса за прелазак преко моста, мостарина; вој. баражна ватра запречна ватра, препречна ватра.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b