Skip to main content

Baricentrum značenje

šta znači Baricentrum

Na latinici: Definicija i značenje reči Baricentrum (od grčke reči: barys, kćntron)fizika: težište.

Reč Baricentrum sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. барyс, кћнтрон) физ. тежиште.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b