Skip to main content

Barijera značenje

šta znači Barijera

Na latinici: Definicija i značenje reči Barijera (fr. barriere) pregrada, brana, branik; pregrada od rešetaka; granica, međa; pogranične utvrđenje; zaklon, odbrana; varoška kapija, ulaz gde se plaća troša-rina, đeram;figurativno: smetnja, prepona, prepreka.

Reč Barijera sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. барриере) преграда, брана, браник; преграда од решетака; граница, међа; пограничне утврђење; заклон, одбрана; варошка капија, улаз где се плаћа троша-рина, ђерам; фиг. сметња, препона, препрека.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b