Skip to main content

Barilalija značenje

šta znači Barilalija

Na latinici: Definicija i značenje reči Barilalija (od grčke reči: barys težak, laleo govorim)medicina: teško, otežano govorenje, teško izgo-varanje reči.

Reč Barilalija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. барyс тежак, лалео говорим) мед. тешко, отежано говорење, тешко изго-варање речи.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b