Skip to main content

Batard značenje

šta znači Batard

Na latinici: Definicija i značenje reči Batard (fr. batarde) pokrivena laka bečka kola na gibnjevima, federima; vojska: vrsta starih topova; borbeni mač koji se u borbi držao u jednoj ruci;tipografija: poluležeća francuska slova između rond i anglez.

Reč Batard sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. батарде) покривена лака бечка кола на гибњевима, федерима; вој. врста старих топова; борбени мач који се у борби држао у једној руци; тип. полулежећа француска слова између ронд и англез.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b