Skip to main content

Batardo značenje

šta znači Batardo

Na latinici: Definicija i značenje reči Batardo (fr. batardeau) vojska: privremen zaklon, nasip od kamena.

Reč Batardo sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. батардеау) вој. привремен заклон, насип од камена.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b