Skip to main content

Batibij(us) značenje

šta znači Batibij(us)

Na latinici: Definicija i značenje reči Batibij(us) (od grčke reči: bathys dubok, bios život)biologija: onaj koji živi u dubini, izraz koji je napravio engleski prirodnjak Tomas Hak-sli (Huxley 1825—1895) i njim nazvao organsku prasluz, koje ima u morskim dubinama i koja ne spada ni u životinje ni u biljke, nego predstavlja neko neutral-no međucarstvo prabića ili protista, jedno jednoćelijsko organsko biće u morskoj dubini.

Reč Batibij(us) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. батхyс дубок, биос живот) биол. онај који живи у дубини, израз који је направио енглески природњак Томас Хак-сли (Хуxлеy 1825—1895) и њим назвао органску праслуз, које има у морским дубинама и која не спада ни у животиње ни у биљке, него представља неко неутрал-но међуцарство прабића или протиста, једно једноћелијско органско биће у морској дубини.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b