Skip to main content

Batoliti značenje

šta znači Batoliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Batoliti (od grčke reči: bathos dubina, lithos kamen) pl. geol. potpuno kristalisane najdublje gromade plutonskih stena, ponajvip!e grani-toidnih.

Reč Batoliti sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. батхос дубина, литхос камен) пл. геол. потпуно кристалисане најдубље громаде плутонских стена, понајвип!е грани-тоидних.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b