Skip to main content

Binaran značenje

šta znači Binaran

Na latinici: Definicija i značenje reči Binaran (latinski bini po dva, binarius koji sadrži dva, od dva) dvojki, od dva dela, koji se sastoji od dve jedinice, dvojedinični;isto znači i bineran.

Reč Binaran sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. бини по два, бинариус који садржи два, од два) двојки, од два дела, који се састоји од две јединице, двојединични; уп. бинеран.


Binjiš građanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa, nosila ga je pog...
Binjektaš veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne i...
Binub čovek koji se dvaput ženi....
Binomski , mat. sa dva člana, dvočlani; koji se tiče binoma....
Binom mat. veličina koja se sastoji iz dva dela, npr. a+ br, padinom od d...
Binokularan sa oba oka, koji je udešen za oba oka u isto vreme....
Sve reči na slovo b