Skip to main content

Binom značenje

šta znači Binom

Na latinici: Definicija i značenje reči Binom (latinski bi-, od grčke reči: nomos zakon) matematika: veličina koja se sastoji iz dva dela, npr. a+ br, padinom od dva člana, dvočlani izraz.

Reč Binom sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. би-, грч. номос закон) мат. величина која се састоји из два дела, нпр. а+ бр, падином од два члана, двочлани израз.


Binjiš građanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa, nosila ga je pog...
Binjektaš veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne i...
Binub čovek koji se dvaput ženi....
Binomski , mat. sa dva člana, dvočlani; koji se tiče binoma....
Binom mat. veličina koja se sastoji iz dva dela, npr. a+ br, padinom od d...
Binokularan sa oba oka, koji je udešen za oba oka u isto vreme....
Sve reči na slovo b