Skip to main content

Binjiš značenje

šta znači Binjiš

Na latinici: Definicija i značenje reči Binjiš (tur. bini?) građanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa, nosila ga je poglavito turska konjica, a i Srbi-. bio- (od grčke reči: bfos) predmetak u složenicama sa značenjem: život, životni.

Reč Binjiš sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. бини?) грађански велики огртач од црвене чохе без украса, носила га је поглавито турска коњица, а и Срби-. био- (грч. бфос) предметак у сложеницама са значењем: живот, животни.


Binjiš građanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa, nosila ga je pog...
Binjektaš veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne i...
Binub čovek koji se dvaput ženi....
Binomski , mat. sa dva člana, dvočlani; koji se tiče binoma....
Binom mat. veličina koja se sastoji iz dva dela, npr. a+ br, padinom od d...
Binokularan sa oba oka, koji je udešen za oba oka u isto vreme....
Sve reči na slovo b