Skip to main content

Burda značenje

šta znači Burda

Na latinici: Definicija i značenje reči Burda (arap. burda) Muhamedov ogrtač; docnije: osobeni znak abasidijskih kalifa; takođe: naziv jedne arabljanske religioz-ne pesme.

Reč Burda sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. бурда) Мухамедов огртач; доцније: особени знак абасидијских калифа; такође: назив једне арабљанске религиоз-не песме.


Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačkog udružen...
Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Bursa kesa....
Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora ukusa, ra...
Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanine, koji Ar...
Burnonit olovna i bakarna ruda ....
Sve reči na slovo b