Skip to main content

Buržoazija

Šta znači Buržoazija


Buržoazija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Buržoazija (od francuske reči: bourgeoisie, bourg, od latinske reči: burgus; isto znači i buržoa) 1. prvobitno: naziv za građanstvo nasuprot višim staležima feudalnog društva (plemstvu i sveštenstvu). S ekonomskim jačanjem buržoazije jača i njen politički položaj: ona ukida feudalne društvo i sama uzima vlast; 2. danas: sav onaj deo društva koji živi od eksploatacije najamnih radnika i siromašnih radnih seljaka koji deo društva, prema tome, čini u ekonomskim odnosima jednu društvenu klasu, kapitalističku, nasuprot radničkoj klasi — proletarijatu. Engels: „Današnji kapitalistički način proizvodnje ima za pretpostavku postojanje dveju društvenih klasa; s jedne strane kapitalista, koji poseduju sredstva proizvodnje i života, i s druge strane proletera, koji isključeni iz ovog posedovanja imaju da prodaju samo jednu jedinu robu: svoju radnu snagu."

Reč Buržoazija napisana unazad: ajizaožrub

Buržoazija se sastoji od 10 slova.

sta je Buržoazija

Slično:
Šta znači Burš u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog đačk...
Šta znači Bursitis med. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica...
Šta znači Burova voda farm. bezbojna tečnost, sirćetna mirisa, sladunjava i opora...
Šta znači Burnus ogrtač bez rukava, sa kapom, obično od bele vunene tkanin...
Šta znači Burnonit olovna i bakarna ruda ....