Skip to main content

Cikatrizirati značenje

Šta znači Cikatrizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Cikatrizirati (latinski cicatrix ožiljak)medicina: zarasti, zalečiti se (rana).

Reč Cikatrizirati napisana unazad: itarizirtakic

Cikatrizirati se sastoji od 13 slova.

Šta je Cikatrizirati

На Ћирилици: (лат. цицатриx ожиљак) мед. зарасти, залечити се (рана).

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c