Skip to main content

Ciklus značenje

Šta znači Ciklus

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciklus (od grčke reči: kyklos) 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama islično: koje su u vezi i koje čine zaokruženu celinu (npr. ciklus pesama o Kraljeviću Marku); 3. period, izvestan niz godina posle koga se neke pojave ponavljaju istim redom.

Reč Ciklus napisana unazad: sulkic

Ciklus se sastoji od 6 slova.

Šta je Ciklus

На Ћирилици: (грч. кyклос) 1. круг, коло, заокруже-на целина; 2. низ списа, предавања, песама и сл. које су у вези и које чине заокружену целину (нпр. циклус песама о Краљевићу Марку); 3. период, известан низ година после кога се неке појаве понављају истим редом.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c