Skip to main content

Cikcak značenje

Šta znači Cikcak

Na latinici: Definicija i značenje reči Cikcak (nem. zickzack) linija (ili: crta) izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit; ševuljičast, na še-vuljicu.

Reč Cikcak napisana unazad: kackic

Cikcak se sastoji od 6 slova.

Šta je Cikcak

На Ћирилици: (нем. зицкзацк) линија (или: црта) изломљена у кратким и оштрим завојци-ма; вијугаст, завојит; шевуљичаст, на ше-вуљицу.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c