Skip to main content

Ciklici značenje

Šta znači Ciklici

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciklici (od grčke reči: kyklos krug) pl. grčki epski pesnici posle Homera koji su, uglavnom, opevali grčki herojski period (junake i bogove) i koji, kao takvi, pretpostavljaju izvesno jedinstvo.

Reč Ciklici napisana unazad: icilkic

Ciklici se sastoji od 7 slova.

Šta je Ciklici

На Ћирилици: (грч. кyклос круг) пл. грчки епски песници после Хомера који су, углавном, опевали грчки херојски период (јунаке и богове) и који, као такви, претпостављају извесно јединство.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c