Skip to main content

Ciklograf značenje

Šta znači Ciklograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciklograf (od grčke reči: kyklos krug, grapho pišem, beležim)tehnika: aparat koji kad se veže sa točkom kola koja su u pokretu, automatski ucrtava na hartiji trasu prećenog puta.

Reč Ciklograf napisana unazad: fargolkic

Ciklograf se sastoji od 9 slova.

Šta je Ciklograf

На Ћирилици: (грч. кyклос круг, грапхо пишем, бележим) тех. апарат који кад се веже са точком кола која су у покрету, аутоматски уцртава на хартији трасу прећеног пута.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c