Skip to main content

Ciklometar značenje

Šta znači Ciklometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciklometar (od grčke reči: kyklos, metron mera) velosipedski (točkaški) putomer.

Reč Ciklometar napisana unazad: ratemolkic

Ciklometar se sastoji od 10 slova.

Šta je Ciklometar

На Ћирилици: (грч. кyклос, метрон мера) велосипедски (точкашки) путомер.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c