Skip to main content

Ciklon značenje

Šta znači Ciklon

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciklon (od grčke reči: kyklos, kyk!66 obrćem u krug) 1. vihor, oluja u kovitlac; meteor. oluja ili sistem vetrova, često žestoka u žarkom, a i u umerenom pojasu, sa obilnim padavina-ma i obično u prečniku od 50 do 1500 km; 2.tehnika: aparat za suvo prečišćavanje vazduha i gasova od prašine; 3.hemija: mešavina cijanovodonične kiseline i hlora, sredstvo za uništavanje gamadi.

Reč Ciklon napisana unazad: nolkic

Ciklon se sastoji od 6 slova.

Šta je Ciklon

На Ћирилици: (грч. кyклос, кyк!66 обрћем у круг) 1. вихор, олуја у ковитлац; метеор. олуја или систем ветрова, често жестока у жарком, а и у умереном појасу, са обилним падавина-ма и обично у пречнику од 50 до 1500 км; 2. тех. апарат за суво пречишћавање ваздуха и гасова од прашине; 3. хем. мешавина цијановодоничне киселине и хлора, средство за уништавање гамади.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c