Skip to main content

Ciklonit značenje

Šta znači Ciklonit

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciklonit hem. veoma jak eksploziv ciklotrimetilentrinitramin (CH2N • NO2 )3 .

Reč Ciklonit napisana unazad: tinolkic

Ciklonit se sastoji od 8 slova.

Šta je Ciklonit

На Ћирилици: хем. веома јак експлозив циклотриметилентринитрамин (ЦХ2Н • НО2 )3 .

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c