Skip to main content

Ciklonizirati značenje

Šta znači Ciklonizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciklonizirati hen. uništavati gamad ci-klonom, vršiti dezinsekciju ciklonom; v. ciklon 3.

Reč Ciklonizirati napisana unazad: itarizinolkic

Ciklonizirati se sastoji od 13 slova.

Šta je Ciklonizirati

На Ћирилици: хен. уништавати гамад ци-клоном, вршити дезинсекцију циклоном; в. циклон 3.

Slično: 
Cikcak linija izlomljena u kratkim i oštrim zavojci-ma; vijugast, zavojit...
Ciklus 1. krug, kolo, zaokruže-na celina; 2. niz spisa, predavanja, pesama ...
Ciklotron fil. elektromagnetni aparat koji proizvodi naelektrisane čestice ve...
Ciklotimija med. vrsta ludila sa naizmeničnim jačim ili slabijim, stanjima razd...
Ciklostil mašina za umnožavanje pisama i raznih dopisa....
Cikloskop naprava za obeležavanje železničkih krivina....
Sve reči na slovo c