Skip to main content

Dijeceza značenje

šta znači Dijeceza

Na latinici: Definicija i značenje reči Dijeceza (od grčke reči: dioikesis gazdinstvo, kućenje) gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih delova rimskog carstva; danas se upotrebljava samo u crkvenoj upravi (kod pravoslavnih: vladičanstvo; kod katolika: biskupija; kod protestanata: parohija koja stoji pod jednim superintendantom); dijecez(al)no pravo zvanično pravo, nadležno pravo vladike, biskupa.

Reč Dijeceza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. диоикесис газдинство, кућење) господарство, управа, уређење; од Диоклецијана назив за 14 главних делова римског царства; данас се употребљава само у црквеној управи (код православних: владичанство; код католика: бискупија; код протестаната: парохија која стоји под једним суперинтендантом); дијецез(ал)но право званично право, надлежно право владике, бискупа.


Dijurnist(a) dnevničar....
Dijurna dnevna plata ili nagrada, dnevnica....
Dijecije vot. dvodome biljke, tj. one kod kojih jedna stabla nose samo muške,...
Dijecezan vladika ili biskup dijeceze. ...
Dijeceza gospodarstvo, uprava, uređenje; od Dioklecijana naziv za 14 glavnih ...
Dijecan sa dva doma, dvodom. ...
Sve reči na slovo d