Skip to main content

Dubitacija značenje

šta znači Dubitacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Dubitacija (latinski "dubitatio) sumnjanje, dvoumljenje, dvoumica, neizvesnost; dvoumljenje, kolebanje, oklevanje, neodlučnost.

Reč Dubitacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. "дубитатио) сумњање, двоумљење, двоумица, неизвесност; двоумљење, колебање, оклевање, неодлучност.


Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva veslača sa po...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti; postavi...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen, dvostruk...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od jedne ivice...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda daskama; tip....
Sve reči na slovo d