Skip to main content

Dublet značenje

Šta znači Dublet


Dublet

latinica:

Definicija i značenje reči Dublet (od francuske reči: doublet) l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen, dvostruki kamen od kristala između čijih pola leži jedna folija; 3. vrsta karanfila čija je glavna boja prevučena dugim prugama druge boje; 4. gramatika: reči istog korena, istovetne po značenju a vrlo malo različne po glasovnom sklopu, npr.: čuliti — ću liti (uši), muha — muva, dovoziti — dovažati itd.; 5. muz. orguljski registar, za oktavu viši od principala; 6. lovački: napraviti dublet iz dvocevke dve zverke oboriti neposredno jednu za drugom.

Reč Dublet napisana unazad: telbud

Dublet se sastoji od 6 slova.

sta je Dublet

Slično:
Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva ves...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od j...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda dask...
Sve reči na slovo d