Skip to main content

Dubitativan značenje

šta znači Dubitativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Dubitativan (latinski dubitare sumnjati,od francuske reči: dubitatif) sumnjiv, podozriv, sklon sumnjanju, koji sumnja; koji pokazuje (ili: izražava) sumnju.

Reč Dubitativan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. дубитаре сумњати, фр. дубитатиф) сумњив, подозрив, склон сумњању, који сумња; који показује (или: изражава) сумњу.


Dubl-skul sp. vrsta uskog trkačkog čamca, skulera koji voze dva veslača sa po...
Dublirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati; umnožiti; postavi...
Dublet l. dva primerka iste stvari u zbirci; 2. lažan dragi kamen, dvostruk...
Dubleza mašina za upredanje ; dubler...
Duble l. u bilijaru: udarac lopte s leđa, tako da se odbije od jedne ivice...
Dublaža udvajanje, udvostručavanje; mor. drugo oblaganje broda daskama; tip....
Sve reči na slovo d