Skip to main content

Fotogram značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, gramma slika) slika prema kojoj se određuje veličina fotogra-fisanog predmeta; fotografske slika.

Reč Fotogram napisana unazad: margotof i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, грамма слика) слика према којој се одређује величина фотогра-фисаног предмета; фотографске слика.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f