Skip to main content

Fotograver značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos,od francuske reči: graveur) izrađi-vač slika u bakru.

Reč Fotograver napisana unazad: revargotof i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, фр. гравеур) израђи-вач слика у бакру.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f