Skip to main content

Fotolitografija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, lithos kamen, graphfa) prenošenje fotografskih slika na litografski kamen; fotolitografske karte fotografisane i litografski umnožene reljefne i gipsane karte.

Reč Fotolitografija napisana unazad: ajifargotilotof i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, литхос камен, грапхфа) преношење фотографских слика на литографски камен; фотолитографске карте фотографисане и литографски умножене рељефне и гипсане карте.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f