Skip to main content

Fotoluminescencija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, od latinske reči: luminiscentia)fizika: zajedničko ime za fluores-cenciju i fosforescenciju.

Reč Fotoluminescencija napisana unazad: ajicnecsenimulotof i sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, нлат. луминисцентиа) физ. заједничко име за флуорес-ценцију и фосфоресценцију.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f