Skip to main content

Fotometar značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, m^tron mera, merilo) opt. svetlomer, sprava za merenje jačine svetlosti.

Reč Fotometar napisana unazad: ratemotof i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, м^трон мера, мерило) опт. светломер, справа за мерење јачине светлости.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f