Skip to main content

Fotometrija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, metria merenje) 1.fizika: merenje jačine svetlosti; određivanje i ispitivanje jačine i promena u jačini svetlosti koju primamo od nebeskih tela; 2. merenje prema fotografskim snimcima.

Reč Fotometrija napisana unazad: ajirtemotof i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, метриа мерење) 1. физ. мерење јачине светлости; одређивање и испитивање јачине и промена у јачини светлости коју примамо од небеских тела; 2. мерење према фотографским снимцима.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f