Skip to main content

Frenetičav značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phren duša, duh, razum) 1. pomaman, besan; 2. mahnit, lud od oduševljenja, buran

Reč Frenetičav napisana unazad: vačitenerf i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхрен душа, дух, разум) 1. помаман, бесан; 2. махнит, луд од одушевљења, буран

Slično: 
Fresko 1. muz. sveže, živahno; 2. fresko slikarstvo v. freska; 3. vrsta vun...
Freska um. slika izrađena vodenim bojama na još svežem malteru zida; slika...
Frevopatija med. duševna poremećenost, duševne bolest....
Frenologija nauka o lubanji; nauka koja po obliku i građi lubanje zaključuje o d...
Frenitis med. zapaljenje prečage, vetrila, dijafragma....
Frenetičav 1. pomaman, besan; 2. mahnit, lud od oduševljenja, buran...
Sve reči na slovo f