Skip to main content

Frevopatija značenje

šta znači Frevopatija

Na latinici: Definicija i značenje reči Frevopatija (od grčke reči: phren duša, pathos bolest)medicina: duševna poremećenost, duševne bolest.

Reč Frevopatija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхрен душа, патхос болест) мед. душевна поремећеност, душевне болест.


Fresko 1. muz. sveže, živahno; 2. fresko slikarstvo v. freska; 3. vrsta vun...
Freska um. slika izrađena vodenim bojama na još svežem malteru zida; slika...
Frevopatija med. duševna poremećenost, duševne bolest....
Frenologija nauka o lubanji; nauka koja po obliku i građi lubanje zaključuje o d...
Frenitis med. zapaljenje prečage, vetrila, dijafragma....
Frenetičav 1. pomaman, besan; 2. mahnit, lud od oduševljenja, buran...
Sve reči na slovo f