Skip to main content

Identificirati značenje

šta znači Identificirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Identificirati (od latinske reči: identitas istovetnost, latinski facere) poistovetiti, poistovećivati, utvrditi (ili: utvrđivati) istovetnost; smatrati istim.

Reč Identificirati napisana unazad: itaricifitnedI i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. идентитас истоветност, лат. фацере) поистоветити, поистовећивати, утврдити (или: утврђивати) истоветност; сматрати истим.

Slično: 
Ideoplastičan ideoplastična umetnost ona na koju vrše uticaj ideje, koja stvara p...
Ideomotoran psih. automatski mišićni pokreti koji nastaju usled potpune zauzetos...
Ideološki koji je u vezi sa ideologijom; mislilački, teoretski, sanjalački, z...
Ideologija fil. nauka o pojmovima, o idejama, o osnovama saznanja, metafizika;...
Ideolog pristalica ideologije učenja; mislilac, teoretičar; sanja-lica, zan...
Ideokratija vladavina razumnih pojmova, vlada ideja....
Sve reči na slovo i