Skip to main content

Identificirati značenje

šta znači Identificirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Identificirati (od latinske reči: identitas istovetnost, latinski facere) poistovetiti, poistovećivati, utvrditi (ili: utvrđivati) istovetnost; smatrati istim.

Reč Identificirati sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. идентитас истоветност, лат. фацере) поистоветити, поистовећивати, утврдити (или: утврђивати) истоветност; сматрати истим.


Identifikovati Identifikovati je, prema Frojdu, jedan od primarnih psihičkih mehaniz...
Ideoplastičan ideoplastična umetnost ona na koju vrše uticaj ideje, koja stvara p...
Ideomotoran psih. automatski mišićni pokreti koji nastaju usled potpune zauzetos...
Ideološki koji je u vezi sa ideologijom; mislilački, teoretski, sanjalački, z...
Ideologija fil. nauka o pojmovima, o idejama, o osnovama saznanja, metafizika;...
Ideolog pristalica ideologije učenja; mislilac, teoretičar; sanja-lica, zan...
Sve reči na slovo i