Skip to main content

Imigrirati značenje

šta znači Imigrirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Imigrirati (latinski immigrare) useliti se, useljava™ se, doseliti se, ući u.

Reč Imigrirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. иммиграре) уселити се, усељава™ се, доселити се, ући у.


Imitira l. podražava ti, ugledati se na, stvarati po ugledu na koga ili na ...
Imitativan koji podražava, koji se ugleda na nekog, kome je cilj da podražava....
Imitabilan koji se može podražava™, koji je za podražavanje, za ugledanje....
Imisija prav. upućivanje na posed, puštanje na posed; imisio bonorum =imisi...
Iminencija neposredno predstojanje, zagrožavanje, skoro nastupanje, blizak dola...
Iminsntan koji tek što nije nastupio , koji neposredno predstoji, zagrozan, k...
Sve reči na slovo i