Skip to main content

Imitabilan značenje

šta znači Imitabilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Imitabilan (latinski imitabilis) koji se može podražava™, koji je za podražavanje, za ugledanje.

Reč Imitabilan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. имитабилис) који се може подражава™, који је за подражавање, за угледање.


Imitira l. podražava ti, ugledati se na, stvarati po ugledu na koga ili na ...
Imitativan koji podražava, koji se ugleda na nekog, kome je cilj da podražava....
Imitabilan koji se može podražava™, koji je za podražavanje, za ugledanje....
Imisija prav. upućivanje na posed, puštanje na posed; imisio bonorum =imisi...
Iminencija neposredno predstojanje, zagrožavanje, skoro nastupanje, blizak dola...
Iminsntan koji tek što nije nastupio , koji neposredno predstoji, zagrozan, k...
Sve reči na slovo i