Skip to main content

Iminencija značenje

šta znači Iminencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Iminencija (latinski imminentia) neposredno predstojanje, zagrožavanje, skoro nastupanje, blizak dolazak.

Reč Iminencija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. имминентиа) непосредно предстојање, загрожавање, скоро наступање, близак долазак.


Imitira l. podražava ti, ugledati se na, stvarati po ugledu na koga ili na ...
Imitativan koji podražava, koji se ugleda na nekog, kome je cilj da podražava....
Imitabilan koji se može podražava™, koji je za podražavanje, za ugledanje....
Imisija prav. upućivanje na posed, puštanje na posed; imisio bonorum =imisi...
Iminencija neposredno predstojanje, zagrožavanje, skoro nastupanje, blizak dola...
Iminsntan koji tek što nije nastupio , koji neposredno predstoji, zagrozan, k...
Sve reči na slovo i