Skip to main content

Jurat značenje

šta znači Jurat

Na latinici: Definicija i značenje reči Jurat (latinski juratus)pravo: onaj koji je položio zakletvu, koji je zaklet; jurata depozicio (latinski jurata depositio) iskaz dat pod zakletvom; jurata renuncijacio (latinski jurata renunciatio) odricanje nečega pod zakletvom.

Reč Jurat sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. јуратус) прав. онај који је положио заклетву, који је заклет; јурата депозицио (лат. јурата депоситио) исказ дат под заклетвом; јурата ренунцијацио (лат. јурата ренунциатио) одрицање нечега под заклетвом.


Jurandum prav. zakletva....
Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek ...
Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski ...
Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo do...
Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rus...
Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, ...
Sve reči na slovo j