Skip to main content

Jurta značenje

šta znači Jurta

Na latinici: Definicija i značenje reči Jurta (rus. kzrta pere. jurd) pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski šator; zimski stan Kam-čadala koji je, u stvari, pokrivena zemu-nica.

Reč Jurta sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (рус. кзрта пере. јурд) покретни стан, колиба Киргиза и осталих сибирских но-мада, киргиски шатор; зимски стан Кам-чадала који је, у ствари, покривена зему-ница.


Jurandum prav. zakletva....
Juruk 1. pripadnik nekadašnje janičarske pomoćne vojske, 2. nomad, čovek ...
Jurta pokretni stan, koliba Kirgiza i ostalih sibirskih no-mada, kirgiski ...
Jurska formacija kol. doba u razvitku Zemljine kore, nazvano po planini Juri; u ovo do...
Jurodiv „budala Hrista radi", naziv apostola Pa-vla i ostalih apostola. Rus...
Juristički svojstven pravni-cima, koji se tiče prava ili je u vezi sa pravom, ...
Sve reči na slovo j