Skip to main content

Kalcificirati značenje

šta znači Kalcificirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Kalcificirati (latinski) snabdeti (ili: snab-devati) krečom, dodati (ili: dodavati) kreč, okrečiti, okrečavati, zakrečiti, zakrečavati; pretvoriti (ili: pretvarati) u kreč.

Reč Kalcificirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат.) снабдети (или: снаб-девати) кречом, додати (или: додавати) креч, окречити, окречавати, закречити, закречавати; претворити (или: претварати) у креч.


Kaljun vrsta lađe jedrenjače koja je bila naoružana topovima ....
Kalj ., četvrtasti crep s jedne strane gleđosan, za građenje peći. ...
Kalcificirati snabdeti krečom, dodati kreč, okrečiti, okrečavati, zakrečiti, za...
Kalcifikacija snabdevanje krečom, dodavanje kreča, okrečavanje, zakrečavanje; pret...
Kalciferan krečat, koji ima u sebi kreča. ...
Kalcitratan koji se opire, koji se protivi. ...
Sve reči na slovo k