Skip to main content

Kalk značenje

šta znači Kalk

Na latinici: Definicija i značenje reči Kalk (fr. calque) tačan precrt kroz providnu hartiju; linga. reč ili izraz načinjen običnim kopiranjem načina na koji su odgovarajuću reč ili izraz napravili u nekom stranom jeziku, npr. „samostalan" je kalk nemačke reči selbstandig, „kolodvor"— Bahnhof, „veleizdaje" — Nosć-verrat, „podmet" od latinski subjectum itd.; pl. kalck;figurativno: slepo, potpuno podražavanje, obična patvorina

Reč Kalk sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. цалqуе) тачан прецрт кроз провидну хартију; линга. реч или израз начињен обичним копирањем начина на који су одговарајућу реч или израз направили у неком страном језику, нпр. „самосталан" је калк немачке речи селбстандиг, „колодвор"— Бахнхоф, „велеиздаје" — Носћ-веррат, „подмет" од лат. субјецтум итд.; пл. калцк; фиг. слепо, потпуно подражавање, обична патворина


Kaljun vrsta lađe jedrenjače koja je bila naoružana topovima ....
Kalj ., četvrtasti crep s jedne strane gleđosan, za građenje peći. ...
Kalcificirati snabdeti krečom, dodati kreč, okrečiti, okrečavati, zakrečiti, za...
Kalcifikacija snabdevanje krečom, dodavanje kreča, okrečavanje, zakrečavanje; pret...
Kalciferan krečat, koji ima u sebi kreča. ...
Kalcitratan koji se opire, koji se protivi. ...
Sve reči na slovo k