Skip to main content

Koaktivan

Šta znači Koaktivan


Koaktivan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koaktivan (latinski cogere primorati, prinuditi, coactio primoravanje, prinuđenje) prinudan, prisilan, koji ima pravo da prisili.

Reč Koaktivan napisana unazad: navitkaok

Koaktivan se sastoji od 9 slova.

sta je Koaktivan

Slično:
Šta znači Koacervacija ret. gomilanje, nagomilavanje ....
Šta znači Koartikulacija znat. sastav dveju kostiju; sinar-troza....
Šta znači Koarktacija jako sužavanje, stešnjavanje, stešnjenje, zbijanje; jako s...
Šta znači Koaptirati sastaviti, priljubiti; podesiti, prilagoditi....
Šta znači Koaptacija podešavanje, prilagođavanje; med. nameštanje slomljenih i...
Šta znači Koalicija udruživanje, savez; naročito: udruživanje više sila ili po...