Skip to main content

Kurabilan značenje

šta znači Kurabilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurabilan (od latinske reči: curabilis) izlečljiv, koji se može lečiti.

Reč Kurabilan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. цурабилис) излечљив, који се може лечити.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k