Skip to main content

Kurantan značenje

Šta znači Kurantan


Kurantan

latinica:

Definicija i značenje reči Kurantan (od francuske reči: courant, latinski sštege) tekući, koji je u opticaju (naročito novac koji ide po svojoj nominalnoj vrednosti); koji prolazi, koji ima prođu, koji se traži (roba); kurantni dugovi sitni, leteći dugovi (bez podloge menice islično:); biti o kuran(od francuske reči: ai courant) biti u toku čega, biti s čim upoznat, kurentan.

Reč Kurantan napisana unazad: natnaruk

Kurantan se sastoji od 8 slova.

sta je Kurantan

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k