Skip to main content

Kurantan značenje

šta znači Kurantan

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurantan (fr. courant, latinski sštege) tekući, koji je u opticaju (naročito novac koji ide po svojoj nominalnoj vrednosti); koji prolazi, koji ima prođu, koji se traži (roba); kurantni dugovi sitni, leteći dugovi (bez podloge menice islično:); biti o kuran(fr. ai courant) biti u toku čega, biti s čim upoznat, kurentan.

Reč Kurantan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. цоурант, лат. сштеге) текући, који је у оптицају (нарочито новац који иде по својој номиналној вредности); који пролази, који има прођу, који се тражи (роба); курантни дугови ситни, летећи дугови (без подлоге менице и сл.); бити о куран(фр. аи цоурант) бити у току чега, бити с чим упознат, курентан.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k